Thursday, December 12, 2019

Trộm người Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc

Hàn Quốc: Người Việt Nam bị bắt vì tội lấy trộm vài nghìn món hàng trong 5 ngày bằng một chiếc túi đặc biệt